MOTIV-ACTION projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt metodiskos materiālus (tostarp tiešsaistes apmācības pieaugušo izglītotājiem/karjeras konsultantiem), kas sekmēs digitālas, atvērtas un vairāku kanālu pieejas ieviešanu karjeras konsultāciju sniegšanā, tādējādi veicinot stiprāka dialoga izveidi starp pieaugušajiem bezdarbniekiem un karjeras konsultantiem/pieaugušo izglītotājiem.

Valmieras Attīstības aģentūra, kopā ar partneriem Zviedrijā, Somijā, Beļģijā un Portugālē un Ķekavas pašvaldībā, ir izstrādājusi metodisko līdzekli karjeras atbalsta speciālistiem “Digitālie rīki un metodes”. 

Materiālā ir apkopota piecu valstu pieredze un labā prakse, lai iedrošinātu pedagogus un konsultantus, plašāk izmantot dažādus digitālos rīkus darbā gan individuāli, gan grupā un nodrošinātu iekļaujošu digitālo vidi visā izglītības sistēmā.

Metodiskais materiāls ir izveidots projekta TRANS E-scouts ietvaros.

Tā mērķis ir veidot izpratni par karjeras plānošanu. Materiālā ietilpst teorētiskie skaidrojumi, praktiskie uzdevumi, jautājumi diskusijai un darba lapas. Teorētiskajā daļā skaidrota karjeras jēdziena izpratne mūsdienās, karjeras veidi, dzīves jomas, mērķu izvirzīšana un karjeras plānošanas pamatnosacījumi. Teorētiskos jautājumus papildina praktiskie uzdevumi („Dzīves jomas”, „Karjera un dzīve”, „Profesiju mainība”) un jautājumi diskusijai, lai veicinātu izpratni un komunikāciju starp senioriem un jauniešiem.

Metodiskajā materiālā iekļautas arī darba lapas prasmju un interešu analīzei (Nr. 2., Nr. 3., Nr. 5., Nr. 6.), aktivitāšu izvērtēšanai (Nr. 8.), prioritāšu noteikšanai (Nr. 9.) un individuālā attīstības vai karjeras plāna izstrādei (Nr. 10.). Metodiskā materiāla modelis ir atspoguļots darba lapā Nr. 12.

Nodibinājuma „Iespējamā misija” skolu programma „Dzīvei gatavs”, kurā vienuviet ir pieejama informācija par programmā iesaistīto uzņēmumu piedāvātajām ekskursijām un vieslekcijām skolās. 

Tiešsaites resurss CV, motivācijas vēstules un valodu prasmju formas izveidei ar iespēju tos saglabāt dažādos formātos un rediģēšanas iespējām, kā arī informācija par mobilitāti Eiropā.

Rokasgrāmata tapusi kā atbalsta instruments sākumskolas skolotājiem, iekļaujot praktiskas aktivitātes darbā ar tādām tēmām kā sadarbība, klases kolektīva saliedēšana, cieņpilnas attiecības un skolēnu aktīvu līdzdalību kā galveno fokusu un pieeju.

Rokasgrāmatā apkopotas vairāk kā 70 aktivitātes, kas izmantojamas mācību stundās, pielāgojot tās atbilstoši skolēnu vecumam un spējām. Rokasgrāmata veidota bērnu iesaistes programmas “Par mani-kopā ar mani” ietvaros. Lielāko daļu metožu autori izmēģinājuši ar Latvijas skolu 2.-3. klašu skolēniem pilotfāzē.

Karjeras konsultanti savā darbā mēdz izmantot dažādas pieejas un metodikas, kā galvenā un efektīvākā metode visbiežāk tiek izvēlēta karjeras intervija un konsultēšana. Tomēr ne visiem klientiem izdodas vienlīdz veiksmīgi atbildēt uz karjeras jautājumiem pārrunu laikā un šādā sarunā gan klientam, gan konsultantam ir grūti sarunai piešķirt turpmāku virzību un jēgu. Šādos gadījumos ir nepieciešams pielietot kādu citu- aktīvāku un dinamiskāku pieeju. Metodiskais līdzeklis „ Karjeras kompass”  ir izveidots, balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi, un ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā vai darba tirgū. Šajā izdevumā tiek likts uzsvars uz Karjeras kompasa pielietojumu izglītības jomā, tāpēc arī tālākajās nodaļās būs īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.  Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši Marinkas Kaupersas (Marinka Kuijpers, Hāgas Lietišķo zinātņu universitātes „Profesionālās izglītības pedagoģijas” lektore, Nīderlandes karjeras kompetenču vadošā pētniece) nosauktajām karjeras kompetencēm.

Karjeras kompasa sadaļu jautājumi un uzdevumi

 

Materiāls izstrādāts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Tapšanas procesā savu ieguldījumu devušas arī jauniešu organizācijas, jauniešu centri, izglītības iestādes. Savus ieteikumus rokasgrāmatas saturam sniegusi arī Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs.

Materiāls balstīts uz 2012. gada decembrī veiktā pētījuma „Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai” rezultātiem.

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS METODES  

Neformālās izglītības pieejas un principu īstenošanai apmācībās un projektos tiek izmantotas  dažādas neformālās izglītības metodes. Piedāvātais metožu apkopojums palīdzēs projektu  īstenošanas un neformālas izglītības procesā. Metodes atkarībā no to mērķa, tiek dalītas dažādās  grupās: iepazīšanās, ledus laušanas, komandu veidošanas, uzmundrinošās un cita veida  aktivitātēs.

Rokasgrāmata apkopo un sistematizē dažādas metodes, instrumentus un labās prakses piemērus, kas atbalstītu cilvēkus, kuri strādā ar jauniešiem, lai motivētu un konsultētu viņus profesionālajā orientācijā. Visas metodes, instrumentus un labās prakses piemērus apkopoja un pārbaudīja mūsu partneri. Testēšanas perioda laikā metodes un instumenti tika rediģēti atbilstoši saņemtajiem ieteikumiem no partneriem, lai arī praktiķi bez pedagoģiskās izglītības varētu izmantot šīs metodes. Tās ir pieejamas kā praktiskas vadlīnijas partneriem, praktiķiem un citām iesaistītajām personām. Rokasgrāmatā ir iekļautas 27 metodes, instrumenti un labās prakses piemēri.

Šis materiāls ir izveidots katram, kas meklē prakses vai darba vietu.

Lielākā labuma iegūšanai, ja ir laiks un vēlme, secīgi izpildi visus uzdevumus un iepazīsties ar karjeras konsultanta sniegtajiem ieteikumiem, lai rezultāts tiešām atbilstu gaidām.

Bet, ja esi pārliecināts par izvēlēto vakanci vai uzņēmumu, tev var noderēt kontrolsaraksts (checklist) CV un motivācijas vēstulei un ieteikumi stresa mazināšanai darba intervijas laikā.

Neformālās izglītības pieejas un principu īstenošanai apmācībās un projektos tiek izmantotas  dažādas neformālās izglītības metodes. Piedāvātais metožu apkopojums palīdzēs projektu  īstenošanas un neformālas izglītības procesā. Metodes atkarībā no to mērķa, tiek dalītas dažādās  grupās: iepazīšanās, ledus laušanas, komandu veidošanas, uzmundrinošās un cita veida  aktivitātēs.

Šis metodiskais materiāls tiek piedāvāts kā palīglīdzeklis skolotājiem / klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā un tiek nodots Latvijas izglītības iestādēm.

Projekts „Constellation” ir kopradīta telpa, sadarboties formālai un neformālai izglītībai. Tādēļ kopīgi esam gatavi atbalstīt izglītotājus un jauniešus personīgā un profesionālā izaugsmē, piedāvājot:
– Praktiskās darbnīcas pedagogiem, kurās meklēsim neformālās izglītības atbalsta
instrumentus pedagoga karjeras konsultanta un mācību jomu skolotāju sadarbībai
pilnveidotajā mācību saturā, lai rastu piemērotākos risinājumus pašvadītas mācīšanās caurviju prasmju īstenošanai izglītības procesā.
– Praktiskās darbnīcas jaunatnes darbiniekiem un līderiem, kurās apgūsim praktiskus instrumentus darbā ar jauniešiem, izmantojot uz risinājuma vērstu un sistēmas pieeju. Celt savu personīgo un profesionālo izaugsmi kā jaunatnes darbiniekam, apzinot savas stiprās puses.
– Karjeras darbnīcās skolēniem un jauniešiem atbalstām veidot ieradumu apzināties
savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības un attīstīt vēlmi pilnveidoties, izvirzīt mērķus, pieņemt izsvērtus lēmumus mācību procesā un personīgajā dzīvē. Darbnīcas palīdz jauniešiem praktizēt veidot savas personīgās izaugsmes portfolio, lai varētu nākotnē plānot karjeras izaugsmi saistībā ar mācībām un hobijiem, savām stiprajām pusēm un izaicinājumiem.
– Individuālajā konsultācijā mēs kopīgi stiprināsim vēlamās nākotnes soļus, izmantojot uz risinājumu balstītu un sistēmas pieeju. Tā ir stundas saruna, kas palīdz fokusēties uz nākamajiem soļiem, sakārtot līdzšinējo pieredzi, kopīgi meklēt risinājumus “šķēršļiem” un iegūt skaidru personīgās izaugsmes un karjeras plānu.

Sazinies ar mums Facebook lapa @ConstellationErasmusProject

Mājas lapā apkopota informācija par spēlēm, metodēm un idejām gan karjeras izaugsmei, gan konsultācijām.

Metodes un rīki darbam grupās (ledlauži, komandas veidošanai, inovācijām u.c. tēmām).

Lapā apkopotas izglītojošās spēles 7.-12. klašu skolēniem, informācija par vasaras nometnēm, kursiem un semināriem, un cita noderīga informācija jauniešiem.

Metožu kopums aktuālu globālo problēmu risināšanai (klimata izmaiņas, pārtika, nevienlīdzība un atstumtība, finanses, veselības aprūpe, izglītība) spēles spēju, prasmju attīstīšanai.

Dzīves skrējienā reizēm tik ļoti aizmirstam apstāties un padomāt par svarīgo, reizēm bērniem uz viņu neskaitāmajiem ‘kāpēc’ attraucam ar strupu ‘nezinu’ vai ‘izaugsi, tad sapratīsi’. Apstājies! Palasi! Pasakās atradīsi daudz tematu sarunām ar bērnu, vielu pārdomām ar sevi. Grāmata noderēs gan lasīšanai bērniem, gan pieaugušajiem, jo dzīves gudrības ir līdzās, kamēr vien mēs dzīvojam!

Pasaku grāmata, kas māca dzīves gudrību. Mazajiem un pavisam lielajiem bērniem.

Autores: J. Jerāne, K. Vilcāne.

Pasakas ir pieejams audioformātā, komplektā ar darba lapām.

Jauniešu iniciatīvas projekts „Brīvais mikrofons”, kura ietvaros notika improvizācijas teātra popularizēšana un improvizācijas teātra neformālās metožu rokasgrāmatas izdošana. Iepazīstaties ar grāmatas saturu un lejupielādējiet to šajā vietnē.

Mēs ticam, ka palīdzot jauniešiem apgūt praktiskas prasmes līdzdalības, uzņēmējdarbības un komunikācijas jomās, mēs viņiem dosim iespēju veidot savu dzīvi tieši tādu, kādu viņi to vēlas redzēt.

Šī rokasgrāmata ir veidota kā praktisks palīgs ikvienam, kurš ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem, īpaši Latvijas reģionos – jaunatnes darbiniekiem. nevalstisko organizāciju vadītājiem, jauniešu projektu koordinatoriem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem un citiem.

Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets “Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā”.

Darba burtnīcu „Mans karjeras stāsts” var izmantot individuāli vai grupās. Tā virza refleksiju un palīdz izprast darba nozīmi un jēgu cilvēka dzīvē. Darba burtnīcā izmantotie autobiogrāfiskie karjeras konsultēšanas principi var palīdzēt pieņemt lēmumus saistībā ar pārmaiņām dzīvē, vai ar turpmāko karjeras ievirzi.

Pedagogi burtnīcu var izmantot karjeras izglītības programmas ietvaros vidusskolā vai augstskolā. Tā pilnveidos skolēnu vai studentu spēju izstāstīt, noklausīties un skaidrāk, ar lielāku izpratni pārveidot savu dzīves un topošās karjeras stāstu, lai to īstenotu mācībās un darbā.

Darba burtnīca papildina Euroguidance 2017. gada M. Savicka izdevumu “Dzīves plānošanas rokasgrāmata”.

“Dzīves plānošanas rokasgrāmata” karjeras speciālistiem dos iespēju izkopt savu praksi, izmantojot dzīves plānošanas paņēmienus. Jūs varat gaidīt, ka tūdaļ izlasīsiet vēl vienu karjeras konsultēšanas teorijas grāmatu, vai gaidīt, ka veikli tiksiet pie jaunas metodikas ar anketām, taču šādas gaidas neattaisnosies. Rakstot šo grāmatu, autors – Marks Savicks – ir izvēlējies ceļu, kas ved no prakses un teoriju, nevis otrādi, tādējādi radot darbu, kas uzmanīgiem lasītājiem ļaus apgūt un iedzīvināt konsultācijās jaunas, praksē lietojamas metodes un tad nonākt pie teorijas dziļākas izpratnes un formulējumiem.

Dr. Normens Amundsons ir konsultēšanas psiholoģijas profesors Britu Kolumbijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē Kanādā ar vairāk nekā 40 gadus ilgu nacionālu un starptautisku pieredzi karjeras attīstīšanas jomā. Savos rakstos N. Amundsons uzsver radošuma, iztēles, kultūras apzināšanās un darbības nozīmību karjeras konsultēšanas stratēģijās. Viņa grāmatas ir tulkotas vairākās valodās — franču, zviedru, islandiešu, flāmu, somu, dāņu, grieķu, rumāņu, bulgāru, turku, arābu, japāņu, igauņu.

 „Aktīvā iesaistīšanās” ir pirmā N. Amundsona grāmata, kas tiek izdota latviešu valodā. Tajā karjeras speciālisti var iepazīties ar konsultēšanas teorijām, procesiem un struktūrām, problēmu formulēšanas un risināšanas uzdevumiem, konsultēšanas nobeiguma uzdevumiem, ieteikumiem konsultēšanas kompetenču attīstīšanai. Latviešu valodas izdevums ietver jaunu informāciju par karjeras atbalsta paradigmām, jaunas un pārskatītas metodes, kā arī norādes uz e-resursiem latviešu valodā, kur tādi pieejami.

Normena Amundsona vebinārs par grāmatu „Aktīvā iesaistīšanās” skatāms ŠEIT

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas” ir paredzēta karjeras atbalsta speciālistiem, kas sniedz konsultācijas mobilitātes jautājumos. Šo metodisko līdzekli ir izstrādājuši Euroguidance sadarbības tīkla dalībnieki, lai dalītos savā pieredzē. Rokasgrāmata palīdzēs speciālistiem pārdomāt un konkretizēt savas darba metodes, kā arī izveidot uz kvalitāti vērstu darba pieeju. Šajā publikācijā Euroguidance tīkla mobilitātes darba grupas dalībnieki ir aprakstījuši darba metodes, kā arī centušies tās izskaidrot.

Palīglīdzeklis klases audzinātājam darbā ar tematisko grupu „Sabiedriskā līdzdalība”.

Euroguidance Ziemeļu un Baltijas valstu pieredzes krājums par mobilitātes karjeras aspektiem.

Iniciatīva „JAUNIEŠU GARANTIJA” ir Eiropas politikas pasākums, kas paredzēts, lai atbalstītu visu jauniešu iesaistīšanos ilgtspējīgā nodarbinātībā. Tā ir garantija, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir zaudējuši darbu vai nespēj atrast darbu pēc skolas absolvēšanas, četru mēnešu laikā saņems kvalitatīvu darba, izglītības, mācekļa vai mācību prakses piedāvājumu. Šis pārskats pamato nepieciešamību iekļaut karjeras atbalstu katras valsts Jauniešu garantijas pasākumos un apraksta, kā dažas valstis to jau ir izdarījušas. Pārskata autori ir Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Tibor Bors Borbély-Pecze) (Ungārija) un Džo Hačinsone (Jo Hutchinson) (Apvienotā Karaliste).

EMKAPT karjeras atbalsta glosāriju ir izstrādājis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), lai sniegtu vienotu skaidrojumu terminiem, kas tiek izmantoti mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrādē un ar to saistītajos karjeras atbalsta jautājumos. Glosārijā ir iekļauti skaidrojumi, par ko ir vienojušies EMKAPT dalībnieki, lai veicinātu publikācijas “EMKAPT Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi” (ELGPN Tools No.1) lietošanu. EMKAPT glosārijs ir iecerēts arī kā vērtīgs resurss nozarē strādājošajiem politikas veidotājiem un speciālistiem.

Lapa iekļauj informāciju par personībām, finansēm, biznesu.

Apkopoti  dažādi literatūras avoti, video lekcijas, atdziņas par finansēm un budžetu.

Video infografikas materiāls, kurā atspoguļots, kādas prasmes, kurš no mācību priekšmetiem palīdz apgūt.

Kanādas Karjeras atbalsta institūts CERIC ir apkopojis starptautiskos
zinātniskos žurnālus, kas pieņem publikācijas par karjeras atbalsta
tēmu.

2019. gada International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) starptautiskās konferences raksti pieejami
lejupielādei.

UNESCO ir veltījis konferenci attālināto mācību attīstībai. Šajā resursā ir pieejami konferences preznetāciju ieraksti.

Izdevniecība Skolas Vārds ir sagatavojusi e-izdevumu “IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2022”, kura mērķauditorija ir Latvijas skolu 9. un 12. klašu absolventi.

“Izglītības Ceļvedis” pieejams šeit: https://failiem.lv/u/p9g8qe2z6, kur to var lasīt, lejupielādēt un drukāt.

Ja tavā skolā ir 9. un/vai 12. klase, parādi, lūdzu, šo izdevumu absolventiem. Tas palīdzēs viņiem izdarīt izvēli turpmākajās mācībās un studijās.

Kas ir lasāms IZGLĪTĪBAS CEĻVEDĪ 2022?

  • Profesijas izvēle;
  • Kā jauniešiem veidot karjeru;
  • Sarunas ar karjeras konsultantiem un izaugsmes treneriem;
  • Izzini un novērtē sevi! Darba lapas, testi, spēles.

Interenta resurss www.skolasvards.lv:

  • Aktuālās izglītības ziņas;
  • Izglītības e-izdevumi;
  • Metodiskie materiāli skolām un pirmsskolām.
Skolēnu laika plānošana attālinātajā mācību procesā
Kā vecāku izglītība ietekmē bērna izglītības un ienākumu līmeni.
Kā iepazīt uzņēmumu?
Kultūras aisbergs

Video infografikas materiāls, kurā atspoguļots, kādas prasmes, kurš no mācību priekšmetiem palīdz apgūt.

Rīcība, kas nav atkarīga no talanta
Tiešsaistes rīku ceļvedis
Vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem
Pirms sāc strādāt – noslēdz darba līgumu
Mūsdienīga tirgotāja nepieciešamās prasmes
Kā iepazīt profesijas?
Kā plānot karjeru?
Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?
Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases
Motivācijas vēstule
Tavas attīstības iespējas skolas laikā. 
Tava karjera = Tava dzīve