KARJERAS ATBALSTA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2018. – 2022. GADAM

2016.gadā tika izstrādāta un apstiprināta Valmieras pilsētas Izglītības nozares attīstības stratēģija, kas, cita starpā, paredz piemērotākā modeļa kvalitatīvas karjeras izglītības nodrošināšanai pilsētā identificēšanu.

Laika posmā no 2017.gada aprīļa līdz septembrim stratēģiju izstrādāja Valmieras Attīstības aģentūra un Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde. Stratēģijas izstrādē tika iesaistīti vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, tai skaitā izglītības iestāžu direktori, karjeras speciālisti un konsultanti, kā arī uzņēmēji, vecāki un jaunieši.

Stratēģija apstiprināta Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē 2017.gada 26.oktobrī.

EMKAPT karjeras atbalsta glosāriju ir izstrādājis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), lai sniegtu vienotu skaidrojumu terminiem, kas tiek izmantoti mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrādē un ar to saistītajos karjeras atbalsta jautājumos. Glosārijā ir iekļauti skaidrojumi, par ko ir vienojušies EMKAPT dalībnieki, lai veicinātu publikācijas “EMKAPT Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi” (ELGPN Tools No.1) lietošanu. EMKAPT glosārijs ir iecerēts arī kā vērtīgs resurss nozarē strādājošajiem politikas veidotājiem un speciālistiem.

Šī publikācija ir neatkarīga autora darbs, ko pasūtījis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT). EMKAPT ir ES programmas Erasmus+ finansēts dalībvalstu sadarbības tīkls. Vadlīnijās ir pausts EMKAPT viedoklis; tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Komisijas pilnvaroto personu oficiālo nostāju. Vadlīniju struktūra un saturs atspoguļo Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla dalībnieku zināšanas un pieredzi. Konsultācijas ir sniegušas attiecīgās politikas nodaļas no Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta, CEDEFOP, Eiropas Izglītības centra un Eiropas Parlamenta, kā arī citas Eiropas organizācijas — Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC), Eiropas Studentu karjeras atbalsta forums un Eiropas Augstākās izglītības internacionalizācijas asociācija (FEDORA/EAIE), Eiropas Nodarbinātības valsts dienestu tīkls, Euroguidance — un starptautiskās organizācijas — Starptautiskā Karjeras atbalsta asociācija (IAEVG), Starptautiskais Karjeras attīstības un sabiedriskās politikas centrs (ICCDPP). Vadlīnijās izmantotas zināšanas, kas iegūtas ESAO, Pasaules Bankas, UNESCO, Starptautiskās darba organizācijas (ILO) un ES aģentūru, t. sk. CEDEFOP un Eiropas Izglītības centra (ETF), veiktajos karjeras atbalsta politikas pētījumos un pārskatos; izmantota arī ārpus Eiropas Savienības esošo valstu pieredze. Šajā dokumentā ir veikta EMKAPT dalībnieku 2007.–2015. gada darba sintēze; tas ir sagatavots ar konsultanta Džona Makārtija (John McCarthy) (ICCDPP) atbalstu.

Resursu izstrādājusi Valsts izglītības attīstības aģentūra.